Skip to main content

Įstatai

Lietuvos želdintojų ir dekoratyvinių augalų augintojų asociacijos įstatai

1. BENDROJI DALIS

1.1 Lietuvos želdintojų ir dekoratyvinių augalų augintojų asociacija (toliau – Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija.
1.2 Asociacijos oficialus pavadinimas – Lietuvos želdintojų ir dekoratyvinių augalų augintojų asociacija.
1.3 Asociacija yra želdinimo, želdinių priežiūros bei su želdinimu susijusias paslaugas teikiančias ir dekoratyvinius augalus auginančių fizinių ir juridinių asmenų savanoriška sąjunga, atstovaujanti jų ekonominiams ir juridiniams interesams, siekianti mažiausiomis sąnaudomis aprūpinti juos reikiama informacija apie efektyvesnį paslaugų teikimą, vienijanti jos narius bei koordinuojanti jų veiksmus gerinant želdinimo ir želdinių priežiūros teikimą ir siūlant tik geros kokybės dekoratyvinius augalus.
1.4 Pagal prievoles Asociacija atsako visu savo turtu ir neatsako už jos narių priimtus įsipareigojimus.
1.5 Asociacija turi ir gali įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja veiklos tikslams, nustatytiems Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ar šiuose įstatuose. Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę – komercinę veiklą, kuri neprieštarauja šiems įstatams bei reikalinga Asociacijos tikslams pasiekti.
1.6 Asociacijos veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos asociacijos įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais bei šiais įstatais.
1.7 Asociacijos finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.
1.8 Asociacijos buveinė keičiama valdybos sprendimu.
1.9 Asociacija turi antspaudą su savo pavadinimu, atsiskaitomąją sąskaitą, simboliką.
1.10 Asociacija įsteigta neribotam terminui.
1.10. Asociacija turi teisę gauti paramą.

2. ASOCIACIJOS TIKSLAI, FUNKCIJOS IR VEIKLOS KRYPTYS

2.1. Asociacijos tikslai:
2.1.1. Lietuvos fizinių ir juridinių asmenų, užsiimančių želdinimu ir želdinių priežiūra bei su želdinimu susijusių ir auginančių dekoratyvinius augalus, suvienijimas, siekiant sukurti pažangų požiūrį į teritorijų želdinimą ir priežiūrą, savo darbais puoselėti Lietuvos kraštovaizdį;
2.1.2. Asociacijos ir jos narių interesų atstovavimas ir gynimas visose valstybės valdžios ir valdymo, savivaldybių ir teisėsaugos institucijose, kitose įmonėse, įstaigose, organizacijose Lietuvoje ir/arba užsienio valstybėse;
2.1.3. sąlygų glaudesniam savo narių bendradarbiavimui tarpusavyje bei su kitomis analogiškomis Lietuvos ir užsienio šalių organizacijomis sudarymas;
2.1.4. žinių apie želdinimą, kraštotvarką, dekoratyvinių augalų auginimą ir priežiūrą, bei augalų introdukciją kaupimas, jų apdorojimas ir platinimas Asociacijos narių tarpe ir visuomenėje;
2.1.5 reklamos organizavimas, visuomenės nuomonės formavimas;
2.1.6 Asociacijos veiklos perspektyvinės programos bei projektų rengimas ir vykdymas;
2.1.7 narių darbui reikalingų metodikų ir rekomendacijų rengimas;
2.1.8 seminarų bei praktinių užsiėmimų, diegiant naujas technologijas, organizavimas ir rengimas;
2.1.9 parodų rengimas ir dalyvavimas jose;
2.1.10 dalyvavimas kitų asociacijų veikloje.

2.2 Asociacija turi teisę:
2.2.1 valdyti, naudoti jai priklausantį turtą ir lėšas bei jas disponuoti;
2.2.2 sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus;
2.2.3 jungtis į asociacijų sąjungą (konfederaciją) ir išstoti iš jos;
2.2.4 stoti į tarptautines organizacijas;
2.2.5. teikti pasiūlymus, susijusius su Asociacijos tikslais (interesais), Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, Aplinkos ir Žemės ūkio, bei kitoms ministerijoms ir institucijoms.

2.3 Asociacija vykdo šią veiklą;
2.3.1 rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa;
2.3.2 viešosios nuomonės tyrimas;
2.3.3 mugių, parodų ir suvažiavimų rengėjų veikla;
2.3.4 kvalifikacijos tobulinimas;
2.3.5 visuomeninių organizacijų veikla;
2.3.6 fizinės gerovės užtikrinimo veikla.

3. ASOCIACIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS
NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO TVARKA

3.1 Asociacijos nariai (toliau bendrai – narys) gali būti tikrieji nariai (toliau – Tikrasis narys), asocijuoti nariai (toliau – Asocijuotas narys) arba garbės nariai (toliau – Garbės narys);
3.2 Tikruoju nariu gali tapti fizinis arba juridinis asmuo. Tikruoju nariu Asociacijos narys tampa, jeigu tam ne mažesne nei 3/5 visų Tikrųjų narių balsų dauguma pritaria Tikrieji nariai. Tik Tikrasis narys turi balsavimo teisę Asociacijos narių susitinkime, teisę tapti valdybos nariu ar prezidentu. Vienas Tikrasis narys turi vieną balsą Asociacijos narių susirinkime.
3.3 Asocijuotu nariu yra Asociacijos narys, nesantis Tikruoju ar Garbės nariu. Asocijuotu nariu gali būti fizinis arba juridinis asmuo. Asocijuotas narys turi teisę dalyvauti Asociacijos narių susirinkime, naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis, susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti Asociacijos turimą informaciją bei teikti ir įgyvendinti patvirtintus pasiūlymus. Asocijuotas narys Asociacijos veikloje dalyvauja be teisės būti išrinktu valdybos nariu ar prezidentu, neturi balsavimo teisės Asociacijos narių susirinkime. Asocijuotas narys nemoka stojamojo ir metinio nario mokesčių.
3.4 Garbės nariu gali būti fizinis arba juridinis asmuo, turintis nuopelnų kraštotvarkos srityje. Garbės nario vardo suteikimo kriterijus ir taisykles nustato ir tvirtina visuotinis Asociacijos narių susirinkimas. Siūlyti suteikti Garbės nario vardą turi Asociacijos valdyba arba ne mažiau kaip 1/5 Asociacijos narių. Garbės narys dalyvauja Asociacijos veikloje tokiomis teisėmis kaip ir Asocijuotas narys. Garbės narys nemoka stojamojo ir metinio nario mokesčių.
3.5 Asociacijos nariu gali būti kiekvienas veiksnus, 18 metų sulaukęs fizinis asmuo ir juridinis asmuo, užsiimantis dekoratyvinių augalų auginimu arba želdinimu ir/ arba teikiantis su želdinimu ar želdiniais susijusias paslaugas ne mažiau kaip trejus metus, ir suinteresuotas Asociacijos veikla. Asociacijos nariais taip pat gali būti ir kitų valstybių juridiniai ar fiziniai asmenys, atitinkantys ankščiau nurodytas sąlygas. Nariams, kurie yra juridiniai asmenys, Asociacijoje atstovauja juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Minimalus asociacijos narių skaičius yra trys. Norėdamas tapti Tikruoju nariu, Asociacijos narys turi nustatyta tvarka sumokėti stojamąjį mokestį bei mokėti metinį nario mokestį.
3.6 Narystės Asociacijoje klausimus sprendžia visuotinis Asociacijos narių susirinkimas. Asmenys, pageidaujantys tapti Asociacijos nariais, pateikia visuotiniam Asociacijos narių susirinkimui raštišką prašymą ir veiklos, įgyvendintų darbų pristatymą. Sprendimas dėl pripažinimo Asociacijos nariu per mėnesį po prašymo tapti Asociacijos nariu gavimo priimamas visuotinio Asociacijos narių susirinkimo 2/3  balsų dauguma ir patvirtinamas įrašu narių registracijos knygoje. Tikrasis narys įrašomas į narių registracijos knygą tik esant sumokėtam stojamajam nario mokesčiui. Asociacijos narių įskaitą tvarko Asociacijos prezidentas ar jo įgaliotas asmuo.
3.7 Asociacijos veiklai užtikrinti per 1 (vieną) mėnesį nuo pripažinimo Asociacijos Tikruoju nariu dienos Asociacijos narys sumoka stojamąjį nario mokestį. Stojamojo ir metinio nario mokesčių dydžius, valdybos teikimu, nustato visuotinis Asociacijos narių susirinkimas.
3.8 Asociacijos nariai turi teisę bet kada išstoti iš Asociacijos, prieš tai pateikę prašymą raštu Asociacijos prezidentui. Pasibaigus narystei, sumokėti nario mokesčiai ar įnašai, Asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas buvusiam Asociacijos nariui negrąžinami.

3.9 Narys gali būti pašalinamas iš Asociacijos visuotinio Asociacijos narių susirinkimo paprasta balsų dauguma šiais atvejais:
3.9.1 jei nesilaiko šių įstatų, visuotinio Asociacijos narių susirinkimo sprendimų;
3.9.2 kai visuotinis Asociacijos narių susirinkimas nusprendžia, kad nario veikla kenkia Asociacijos interesams;
3.9.3 Asociacijos narys sudarė sandorius, pasinaudodamas iš Asociacijos gauta informacija, kurie padarė nuostolių kitiems Asociacijos nariams;
3.9.4 Tikrasis Asociacijos narys be pateisinamos priežasties nesumoka metinio nario mokesčio iki einamų metų balandžio 1 d.

3.10 Asociacijos narys gali būti kitų asociacijų nariu, prieš 7 (septynias) dienas apie tai raštu informavęs Asociacijos prezidentą.

3.11 Asociacijos nariai turi teisę:
3.11.1 dalyvauti visuotiniame Asociacijos narių susirinkime;
3.11.2 gauti informaciją apie Asociacijos veiklą;
3.11.3 naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
3.11.4 dalyvauti ruošiant ir vykdant Asociacijos programas, projektus ir renginius;
3.11.5 apskųsti teismui Asociacijos valdymo organų sprendimus, jei jie prieštarauja įstatymams, kitiems teisės aktams ar šiems įstatams;
3.11.6 teikti siūlymus ir parengtų nutarimų bei kitų dokumentų projektus Asociacijos narių susirinkimui, valdybai ar prezidentui Asociacijos veiklos klausimais. Siūlymą gavęs Asociacijos veiklos organas privalo jį apsvarstyti ir priimti dėl jo sprendimą;
3.11.7 naudotis Asociacijos sukaupta informacija, simbolika;
3.11.8 atstovauti Asociacijai visose įstaigose ir organizacijose, valstybinės valdžios, valdymo ir vietos savivaldos institucijose, įmonėse, visose teismo įstaigose, gavus Asociacijos prezidento įgaliojimus;
3.11.9 išstoti iš Asociacijos;
3.11.10 kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

3.12 Asociacijos nariai privalo:
3.12.1 laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų, šių įstatų, bei vykdyti Asociacijos valdymo organų sprendimus;
3.12.2 dalyvauti visuotiniuose Asociacijos narių susirinkimuose, aktyviai dalyvauti Asociacijos veikloje, propaguoti jos tikslus ir vykdyti uždavinius;
3.12.3 Tikrieji nariai – sumokėti stojamąjį mokestį ir reguliariai mokėti nario mokestį;
3.12.4 nevykdyti veiklos, kuri kenktų Asociacijai ir kitų jos narių veiklai ir/ar savo veiksmais nekompromituoti Asociacijos;
3.12.5 saugoti su Asociacijos veikla susijusias Asociacijos paslaptis;
3.12.6 informuoti Asociacijos prezidentą apie savo asmens duomenų pasikeitimą;
3.12.7 sąžiningai ir protingai naudotis savo teisėmis;
3.12.8 teikti Asociacijai informaciją bei kitą pagalbą, būtiną jos tikslams įgyvendinti, tinkamai atstovauti Asociacijai, teikti visokeriopą pagalbą įgyvendinant įstatuose nurodytus Asociacijos tikslus ir uždavinius;
3.12.9 įstatymų nustatyta tvarka atlyginti Asociacijai padarytus nuostolius;
3.12.10 kitas teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas pareigas.

3.13 Asociacijos nariai turi lygias teises, nepriklausomai nuo to, kokio dydžio jie moka stojamąjį ir nario mokestį, ar teikia paramą Asociacijai, išskyrus įstatų 3.3. ir 3.4. punktuose numatytas išimtis.

4. ASOCIACIJOS ORGANAI

4.1  Asociacijos organai yra: visuotinis Asociacijos narių susirinkimas, valdyba ir prezidentas. Asociacija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus.

VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

4.2 Visuotinis Asociacijos narių susirinkimas yra aukščiausias Asociacijos organas, kuris:
4.2.1 keičia Asociacijos įstatus ir buveinę;
4.2.2 nustato Asociacijos tikslus ir uždavinius;
4.2.3 renka bei atšaukia Asociacijos valdybos narius;
4.2.4 nustato Asociacijos Tikrojo nario mokesčio dydį, tikslinių įnašų dydį bei mokėjimo tvarką;
4.2.5 priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
4.2.6 priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
4.2.7 per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos tvirtina Asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį arba metinę ataskaitą;
4.2.8 svarsto prašymus ir priima sprendimus dėl naujų narių priėmimo į Asociaciją;
4.2.9 priima sprendimą dėl Asociacijos nario pašalinimo iš Asociacijos;
4.2.10. piima sprendimą dėl Asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito ir renka auditorių ar audito įmonę;
4.2.11. sprendžia kitus pagal teisės aktus ir įstatus visuotinio Asociacijos narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.

4.3 Visuotinis Asociacijos narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Neeilinis Asociacijos narių susirinkimas šaukiamas, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/5 Tikrųjų Asociacijos narių, Asociacijos valdyba, Asociacijos prezidentas per mėnesį po prašymo pateikimo dienos..
4.4 Visuotinis Asociacijos narių susirinkimas gali vykti elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę. Nariai, balsavę elektroninių ryšių priemonėmis, laikomi dalyvavusiais visuotiniame Asociacijos narių susitinkime.
4.5 Visuotiniame Asociacijos narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Tikrieji nariai. Vienas Tikrasis narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.
4.6 Visuotinis Asociacijos narių susirinkimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 visų Asociacijos narių. Jei visuotinis Asociacijos narių susirinkimas neįvyksta dėl per mažo dalyvių skaičiaus, ne vėliau kaip per vieną mėnesį turi būti sušaukiamas pakartotinis Asociacijos narių susirinkimas, turintis teisę priimti sprendimus neįvykusio Asociacijos narių susirinkimo dienotvarkės klausimais, nepriklausomai nuo dalyvių skaičiaus.
4.7 Sprendimai priimami paprasta visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų dauguma. Sprendimai dėl klausimų, nurodytų šių įstatų 4.2.1, 4.2.5, ir 4.2.8 punktuose, priimami ne mažesne kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų dauguma.

VALDYBA

4.8 Asociacijos valdybą 2 (dvejiems) metams renka visuotinis Asociacijos narių susirinkimas. Valdybos narių skaičius yra 5. Valdybos narių kadencijų skaičius neribojamas.
4.9 Valdyba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas, kuris:

4.9.1 iš valdybos narių valdybos kadencijai renka Asociacijos prezidentą, kuris yra ir valdybos pirmininkas. Taip pat atšaukia Asociacijos prezidentą;
4.9.2 svarsto ir tvirtina Asociacijos darbo planus;
4.9.3 ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo kiekvienų finansinių metų pabaigos parengia ir visuotiniam narių susirinkimui pateikia Asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitą;
4.9.4 priima sprendimą sušaukti visuotinį Asociacijos narių susirinkimą;
4.9.5 įgyvendina visuotinio narių susirinkimo uždavinius, sprendžia einamuosius klausimus;
4.9.6 sprendžia kitus valdybos kompetencijai priskirtus klausimus.

4.10 Valdybos posėdžiai šaukiami esant poreikiui. Posėdis laikomas teisėtu, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 valdybos narių.
4.11 Valdybos sprendimai priimami balsuojant. Priimtas sprendimas laikomas teisėtu, jei už jį balsuoja ne mažiau kaip 1/2 posėdyje dalyvaujančių valdybos narių. Visi valdybos nariai turi lygias balso teises. Jei balsai pasiskirstę po lygiai, lemia Asociacijos prezidento balsas.
4.12 Valdybos posėdžiai gali vykti elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę. Elektroninių ryšių priemonėmis balsavę valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais Valdybos posėdžiuose.
4.13 Asociacijos valdyba ar jos nariai gali būti atšaukti visuotinio Asociacijos narių susirinkimo sprendimu.
4.14 Asociacijos valdybos pirmininkas organizuoja valdybos darbą, kviečia valdybos posėdžius, užtikrina susirinkimų ir valdybos posėdžių protokolavimą (protokolus pasirašo prezidentas ir sekretorius).


PREZIDENTAS

4.15 Asociacijos Prezidentas yra vienasmenis Asociacijos valdymo organas, valdybos renkamas 2 (dviejų) metų laikotarpiui. Asociacijos Prezidentas yra Asociacijos valdybos narys. Asociacijos Prezidento teisės ir pareigos:
4.15.1 atstovauti Asociacijai;
4.15.2 sudaryti sandorius Asociacijos vardu;
4.15.3 disponuoti Asociacijos piniginėmis lėšomis, atidaryti sąskaitas bankuose.
4.15.4 teikti tvirtinti valdybai vyriausiąjį finansininką arba juridinį asmenį, atliekantį vyriausiojo finansininko pareigas;
4.15.5. sudaryti/nutraukti darbo ar kitas sutartis su vyriausiuoju finansininku arba juridiniu asmeniu, kuris atlieka vyriausiojo finansininko pareigas;
4.1.6. pasirašo metinių finansinių ataskaitų rinkinį, veiklos ataskaitą, išduoda įgaliojimus.

4.16 Asociacijos prezidentas yra ir valdybos pirmininkas. Asociacijos prezidentas veikia išimtinai Asociacijos interesais ir savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Asociacijos įstatais bei visuotinio Asociacijos narių susirinkimo ir valdybos priimtais sprendimais.

  5. LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO, ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

  5.1. Asociacijos pajamos ir lėšos naudojamos visuotinio Asociacijos narių susirinkimo sprendimu. Asociacijai leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti šiuose įstatuose nustatytus veiklos tikslus.
  5.2 Vyriausiasis finansininkas atlieka Asociacijos finansinę kontrolę, Asociacijos narių susirinkimo ar valdybos pavedimu atlieka finansinius buhalterinius patikrinimus ir apie jų rezultatus praneša artimiausiame Asociacijos narių susirinkime arba valdybos posėdyje.
  5.3 Valdyba ir Asociacijos prezidentas privalo pateikti vyriausiajam finansininkui jo reikalaujamus finansinius buhalterinius dokumentus.

  6. PRANEŠIMŲ, DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PASKELBIMO BEI PATEIKIMO TVARKA

  6.1 Valdybos įgaliotas asmuo, vadovaudamasis valdybos sprendimu, likus ne mažiau kaip 14 (keturiolikai) dienų iki visuotinio Asociacijos narių susirinkimo dienos, o pakartotinio Asociacijos narių susirinkimo atveju – likus ne mažiau kaip 10 (dešimčiai) dienų iki susirinkimo dienos, kiekvienam Asociacijos nariui elektroniniu paštu, o tais atvejais, kai narys neturi elektroninio pašto – registruotu laišku praneša organizuojamo visuotinio Asociacijos narių susirinkimo datą, laiką, vietą, dienotvarkės klausimus ir visą kitą reikalingą informaciją, kurią būtina pranešti pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą.
  6.2 Raštiškam pranešimui prilygsta pranešimas, išsiųstas nario nurodytu elektroninio pašto adresu su patvirtinimu apie pranešimo gavimą.
  6.3 Pranešimai apie valdybos susirinkimus siunčiami Asociacijos valdybos patvirtinta tvarka.
  6.4 Dokumentai ir visa kita informacija apie Asociaciją, jos veiklą, visuotinio narių susirinkimo, valdybos, Asociacijos prezidento priimtus sprendimus pateikiama Asociacijos nariui pareikalavus Asociacijos buveinėje, taip pat skelbiama Asociacijos interneto svetainėje.
  6.5 Visi pranešimai ir skelbimai, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir šiuos įstatus skelbtini viešai, skelbiami Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

  7. ASOCIACIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

  7.1  Asociacija turi teisę steigti filialus ir atstovybes. Asociacijos filialai ir atstovybės steigiamos bei jų veikla nutraukiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu Kodeksu, kitais teisės aktais bei šiais įstatais. Sprendimus dėl filialų ar atstovybių steigimo, jų veiklos nutraukimo, nuostatų patvirtinimo bei vadovų paskyrimo ir atleidimo priima Asociacijos valdyba pritarus visuotiniam Asociacijos narių susirinkimui paprasta balsų dauguma.

  8. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

  8.1  Asociacijos įstatai keičiami visuotinio Asociacijos narių susirinkimo sprendimu, ne mažiau 2/3 susirinkime dalyvaujančių balsų. Pakeistus įstatus pasirašo Asociacijos prezidentas ar visuotinio Asociacijos narių susirinkimo įgaliotas asmuo. Pakeisti įstatai įsigalioja nuo pakeistų įstatų įregistravimo juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka.

  ĮSTATAI PRIIMTI

  Visuotiniame Asociacijos narių susirinkime
  2022 m. balandžio mėn. 29 d.

  Visuotinio Asociacijos narių susirinkimo įgaliotas asmuo
  Žilvinas Ragauskas
  KONTAKTAI
  Asociacijos prezidentė Danguolė Liagienė
  Asociacijos administratorė Lidija Sakalauskienė

  © Lietuvos želdintojų ir dekoratyvinių augalų augintojų asociacija 2024