Skip to main content

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas (Žin., 2007, Nr. 80-3215)


Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-29 įsakymu Nr. D1-717 (Žin., 2008, Nr. 2-77);


Valstybinės reikšmės parkų nuostatai ir valstybinės reikšmės parkų sąrašas,
patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-08-25 nutarimu Nr. 1239 (Žin., 2010, Nr. 104-5382)


Želdynų projektų rengimo vadovo atestavimo tvarkos aprašas,
patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-01-22 įsakymu Nr. D1-49 (Žin., 2008, Nr. 12-414);


Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašas ir medžių ir krūmų priskyrimas saugotiniems,
patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-03-12 nutarimu Nr. 206 (Žin., 2008, Nr. 33-1151)


Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-14 įsakymu Nr. D1-673 (Žin., 2007, Nr. 135-5503);


Želdynų ir želdinių sanitarinės apsaugos taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-14 įsakymu Nr. D1-675 (Žin., 2007, Nr. 135-5505);


Sodmenų kokybės reikalavimai,
patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-21 įsakymu Nr. D1-674 (Žin., 2007, Nr. 135-5504; 2011, Nr. 158-7479);


Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 2008, Nr. 33-1152)


Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-01-18 įsakymu Nr. D1-45 (Žin., 2008, Nr. 10-356);


Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-03-15. įsakymu Nr. D1-193 (Žin., 2010, Nr. 31-1454);


Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-01-31 įsakymu Nr. D1-87 (Žin., 2008, Nr. 17-611);


Želdinių atkuriamosios vertės įkainiai,
patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-06-26 įsakymu Nr. D1-343 (Žin., 2008, Nr. 74-2907);


Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normos,
patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-21 įsakymu Nr. D1-694 (Žin., 2007, Nr. 137-5624);


Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-21 įsakymu Nr. D1-694 (Žin., 2007, Nr. 137-5624);


Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-29 įsakymu Nr. D1-719 (Žin., 2008, Nr. 2-79);


Želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programa,
patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-01-14 įsakymu Nr. D1-31 (Žin., 2008, Nr. 10-351);


Mažiausi leistini atstumai iki kaimyninio sklypo ribos,
kai želdiniai veisiami be šio sklypo savininko, valdytojo ar įgalioto asmens sutikimo raštu;KONTAKTAI
Asociacijos prezidentė Danguolė Liagienė
Asociacijos administratorė Lidija Sakalauskienė

© Lietuvos želdintojų ir dekoratyvinių augalų augintojų asociacija 2024